„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest
i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

 

 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie ich życiowej samodzielności i aktywności społecznej, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na zakup nowego samochodu osobowego – mikrobusa 9-osobowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, Stowarzyszenie „Integracja bez Granic” zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, istotne zasady dotyczące udzielenia zamówienia oraz wzór umowy stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - oferta

Załącznik nr 3 - umowa

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie "Integracja bez Granic" Sarzyna 1221

37 - 310 Nowa Sarzyna, Telefon: 17 241 53 57

© Copyright 2016r. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Designed by Mateusz Przybysz